Regulamin elektronicznego systemu

REGULAMIN DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest w oparciu o elektroniczny system.
 2. W rybnickich przedszkolach podstawa programowa realizowana jest w godzinach  od 8.00-13.00.
 3. Pobyt dziecka w czasie realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.
 4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową wynosi 1 zł.
 5. Do elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu służy dyskietka (karta zbliżeniowa).
 6. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną dyskietkę (kartę zbliżeniową) nieodpłatnie.
  Dyskietka (karta zbliżeniowa) ta stanowi własność przedszkola i przy rozwiązaniu umowy z przedszkolem, opiekun zobowiązany jest do jej zwrotu.
 7. Opiekun ma prawo odpłatnie zamówić dodatkowo dowolną liczbę dyskietek (kart zbliżeniowych) przypisanych do danego dziecka w cenie 7 zł.
 8. Zgubienie nieodpłatnie otrzymanej dyskietki (karty zbliżeniowej) skutkuje koniecznością jej odkupienia w cenie 7 zł lub zastąpienia inną posiadaną dyskietką (kartą zbliżeniową) zarejestrowaną i aktywną w systemie.
 9. Opiekun przyprowadzając dziecko zobowiązany jest zarejestrować na odpowiednim czytniku jego wejście a odbierając zarejestrować na drugim czytniku jego wyjście z przedszkola za pomocą dyskietki (karty zbliżeniowej) indywidualnie przydzielonej dziecku.
 10. System nalicza opłatę za rzeczywisty pobyt dziecka miesięcznie w jednodniowych okresach rozliczeniowych.
 11. System elektroniczny zawiera dodatkowe bezpłatne 10 minut (zwane buforem) przed wejściem i dodatkowe bezpłatne 10 minut po czasie pobytu dziecka.
 12. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu po jego godzinach pracy zostanie naliczona kara w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 13. Czas pobytu dziecka przed i po podstawie programowej oraz przed i po 10 minutowym buforze sumuje się.
 14. W przypadku uroczystości organizowanych przez przedszkole w godzinach wykraczających poza godziny deklarowane nie będzie naliczana dodatkowa opłata za pobyt dziecka. Zmiany te będą wprowadzane przez przedszkole ręcznie, bez konieczności składania wniosku przez rodzica.
 15. Zajęciami poza podstawą programową, za które nie jest naliczana opłata są religia/etyka oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 16. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania system naliczy opłatę pobytu dziecka:

           a) od godziny otwarcia przedszkola, w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola bez elektronicznej rejestracji

           b) do godziny zamknięcia przedszkola, w przypadku wyjścia dziecka z przedszkola bez elektronicznej rejestracji.